Luna Maya

Netizen Naik Berang Dgn Penjual Yg Mempromosikan Produk Guna lsu “Bvnvh Diri”

BERITA kemat1an meIibatkan t1ndakan bvnuh d1ri sejak kebeIakangan ini semak1n kerap kedengaran. Hamp1r setiap hari ada sahaja Iaporan berkena4n perkara tersebut yang melIibatkan t3kanan perasa4n.

Past1nya ia membuatkan rakyat Malaysia ber4sa sed1h ber1kutan semak1n ramai yang bert1ndak diIuar kewaj4ran ek0ran masaIah yang masih s4mar jalan penyelesa1annya.

Detoks badan eIak t4k w4ras?

Namvn, disebaIik kesed1han kita, masih ada individu yang terg4mak menjad1kan ‘bvnuh diri’ itu sebagai saIah satu cara mempromos1kan prodvk berbentvk kes1hatan.

Menerusi perkongs1an seorang lelaki di Twitter, dia mend4kwa bah3wa t1ndakan menam4tkan r1wayat sendiri ini berpvnca daripada t1dak membuat det0ks untuk tubuh badan seh1ngga membawa kepada ket1dakw4rasan daIam berf1kir.

Netizen Naik Berang Dgn Penjual Yg Mempromosikan Produk Guna lsu

Netizen Naik Berang Dgn Penjual Yg Mempromosikan Produk Guna lsu

Ka1tkan pemakanan dengan bvnuh d1ri?

Dia juga tvrut meIampirkan satu penuIisan dari Facebook dengan meny4rankan untuk kita semua membuat det0ks kepada tubuh badan ker4na pemakanan yang t1dak s1hat juga menyvmbang kepada kecerd4san ot4k.

Netizen Naik Berang Dgn Penjual Yg Mempromosikan Produk Guna lsu

AlhamdulilIah untuk apa?

Perkongs1an tersebut teIah membuatkan orang ramai kvrang bersetvju dan emos1 dengan kenyat4an yang dikeIuarkan. HaI ini diseb4bkan t1ndakannya menga1tkan ‘bvnvh diri’ dengan amaIan det0ks yang dis4rankan.

Warganet juga mem1nta lelaki itu t1dak menjad1kan bvnvh d1ri sebaga1 satu cara untvk mempromos1kan produk kerana k3s-k3s yang berIaku bvkan tertvmpu kepada masaIah pemakanan semat4-m4ta.

Netizen Naik Berang Dgn Penjual Yg Mempromosikan Produk Guna lsu

Tvkarlah cara nak market1ng barang tu.

Netizen Naik Berang Dgn Penjual Yg Mempromosikan Produk Guna lsu

0tak kau yang t4k mampu f1kir dengan w4ras !

Netizen Naik Berang Dgn Penjual Yg Mempromosikan Produk Guna lsu

Dah t4k ada rasa empat1 ke ?

Netizen Naik Berang Dgn Penjual Yg Mempromosikan Produk Guna lsu

Akavn dah Iesap
Ber4ng dengan kec3man yang diter1ma, lelaki tersebut telah meninggaIkan beberapa hant4ran di laman Twitternya sebeIum akavn tersebvt hiIang dipercaya1 svdah di ny4haktif.

Netizen Naik Berang Dgn Penjual Yg Mempromosikan Produk Guna lsu Netizen Naik Berang Dgn Penjual Yg Mempromosikan Produk Guna lsu

Walau bagaimanapun, t1ndakannya masih lagi mend4pat k3caman daripada warganet ker4na ada yang semp4t membuat t4ngkapan skrin dan memuat naiknya kembaIi ke media sosial.

Sementara itu netizen di fbook turut berang dengan penjual tersebut

Orang yang ambik kesempatan ke atas kesengsaraan orang lain…lebih teruk dari sampah!

tolong makan kismis minda banyak sikit sebab dah nampak sangat benak mamat ni

Harga eo sebotol pun boleh buat duit lauk org yg susah, hilang kerja time pkp ni..apa kata , klu bisness maju, g la belanja org2 yg susah tu.

sumber : OMM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *