Luna Maya

lstri HiIang Sangkakan Duduk Dengan Kawan, Rupanya Maati Dibnuh Jiran Sendiri

ꜱᴜʙᴀɴɢ ᴊᴀʏᴀ – ᴛᴇʀᴅᴇꜱᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴡᴀɴɢ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ʜᴜᴛᴀɴɢ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴘᴇɴᴊᴜᴀʟ ᴋᴜɪʜ ᴡᴀʀɢᴀ ɪɴᴅᴏɴᴇꜱɪᴀ ᴛᴇʀɢᴀᴍᴀᴋ ᴍᴇɴɢʜᴇɴᴛᴀᴋ ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇɴᴇɢᴀʀᴀɴʏᴀ ʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴀᴛɪ ᴅɪ ᴘᴀɴɢꜱᴀᴘᴜʀɪ ᴀɴɢꜱᴀɴᴀ ᴜꜱᴊ 8, ᴅɪ ꜱɪɴɪ, ᴘᴇᴛᴀɴɢ ɪꜱɴɪɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴀᴅᴀ 4 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 39 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀɴɢᴋᴀᴛ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴄᴇᴅᴇʀᴀ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ꜱᴜʙᴀɴɢ ᴊᴀʏᴀ, ᴀꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴋᴏᴍɪꜱɪᴏɴᴇʀ ᴀʙᴅ ᴋʜᴀʟɪᴅ ᴏᴛʜᴍᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴘᴀᴅᴀ 12 ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʟᴍᴀʀɪɴ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴊɪʀᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʏᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴋᴜɪʜ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴀᴍᴀ ʟᴀɪɴ.

lstri HiIang Sangkakan Duduk Dengan Kawan, Rupanya Maati Dibnuh Jiran Sendirilstri HiIang Sangkakan Duduk Dengan Kawan, Rupanya Maati Dibnuh Jiran Sendirilstri HiIang Sangkakan Duduk Dengan Kawan, Rupanya Maati Dibnuh Jiran Sendirilstri HiIang Sangkakan Duduk Dengan Kawan, Rupanya Maati Dibnuh Jiran Sendiri lstri HiIang Sangkakan Duduk Dengan Kawan, Rupanya Maati Dibnuh Jiran Sendiri              

“ᴘᴀᴅᴀ 6 ᴘᴇᴛᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴍᴀʏᴀᴛ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪꜱᴇᴍʙᴜɴʏɪᴋᴀɴ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴋᴀᴛɪʟ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ 8 ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴀᴅɪ.

“ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪʜᴇɴᴛᴀᴋ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴛᴀɴɢᴀɴ ʜɪɴɢɢᴀ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴅᴀɴ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴍᴇɴɢʜᴇɴᴛᴀᴋɴʏᴀ.

ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ, ᴅᴜᴀ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ᴋᴇᴄɪʟ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʀᴜᴍᴀʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ꜱɪᴅᴀɴɢ ᴍᴇᴅɪᴀ, ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴍᴀʟᴀᴍ ɪɴɪ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴛᴇʀᴅᴇꜱᴀᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴡᴀɴɢ ʙᴀɢɪ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀʀ ʜᴜᴛᴀɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴋᴇᴛɪɢᴀ ʙᴇʀᴊᴜᴍʟᴀʜ ʀᴍ5,000.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪᴛᴇᴍᴜɪ ᴍᴀʏᴀᴛ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 54 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅɪʙᴀʟᴜᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʟɪᴍᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇɴᴅᴀʀᴀʜᴀɴ ᴅɪ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ.

“ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ᴅᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 48 ᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋʀᴜ ᴘʀᴏᴅᴜᴋꜱɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ.

“ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴʏɪᴀꜱᴀᴛ ꜱᴀᴍᴀ ᴀᴅᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴʏɪᴀꜱᴀᴛ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴍᴀʏᴀᴛ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴇʀᴅᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇᴅᴀʜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴇꜱ ᴅɪꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 302 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ᴅᴀɴ ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪʀᴇᴍᴀɴ, ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

sumber: cempedakcheese

Pihak kami tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui laman social ini. Ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Page Ya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *